Maa Durga Devi Kavach English Translation

Durga Bhakti, Astrology  And Ayurveda Free Whatsapp Helpline No - 8082275000

 

I am providing the english translation of Devi Kavach.Those who are unable to read Sanskrit or Hindi may read the translation of Devi Kavacha in English and reap the benefits of the same.

 

Devi Kavacha

 

Sanskrit Verse Transliteration

Atha Devyaah Kavachamh
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa R^Ishhih Anushhtup.H Chhandah Chaamundaa Devataa
Angaanyaa Soktamaataro Biijam.H Digbandha Devataa Stattvamh
Shri Jagadamba Apriityarthe Saptashatii Paathaan^ Gatvena Jape Viniyogah
AUM Namas Chandikaayai

English Translation

The Presiding Sage for Shri Chandi-Kavach is Brahma, the gauge is Anushtup. The Presiding Deity is Chamunda; The Main Seed is “Anganyasakta Matar”. The Principle is Digbandha Devata. It is recited as part of Sapta-Shati, to please Jagadamba.
Obeisance to Chandika.


Sanskrit Verse 1  Transliteration


 

Maarkandeya Uvaacha

AUM Yadh_goohyaM Paramam Loke ; Sarva Rakshaakaram NR^iNaam.h 
Yaanna Kasya_chidaa_khyaatam ; Tanme Bruuhi Pitaamaha |1|

 

 

English Translation

Thus spoke Markandeya:

1) O Brahmadeva, please tell me that which is very secret and has not been told by anyone to anybody else and which Protects all human beings in this world.


Sanskrit Verse 2  Transliteration


Brahmo Vaach 

Asti Goohya_tamam Vipra ; Sarva bhuuto pakaa_rakam.h
Devya_astu kavacham punyam ; takshinash_va Mahaamune |2|

 

English Translation

 

Thus spoke Bramha:

O Brahmin, there is Devi Kavach which is most secret and useful to all beings. Please listen to that, O Great Sage. Durga is known by these Names:

 

Sanskrit Verse 3  Transliteration


Prathamam Shailaputrii cha ; DvitiiyaM Brahmachaarinii

Tritiiyam Chandra ghanteti ; Kushmaan_deti Chatur_thakam.h |3|

 

English Translation


The first form is SHAILAPUTRI- Daughter of the King of Himalayas; second is BRAHMACHARINI One Who observes the state of celibacy; third is CHANDRAGANTA- One Who bears the moon around Her neck fourth is KOOSHMANDA- Whose Void contains the Universe

 

Sanskrit Verse 4  Transliteration


Panchamam S_kandamaateti ; Shha_shhtham Kaatyaa_yaniiti cha

Saptamam Kaala_raatrii_ti ; Mahaa_gaurii_ticha_ashhtamam.h |4|

 

English Translation


Fifth is SKANDAMATA- Who gave birth to Karttikeya; Sixth is KATYAYANI Who incarnated to help the Devas; Seventh is KALARATRI- Who is even the Destroyer of Kali; Eight is MAHAGAURI- One Who made great penance

 

Sanskrit Verse 5  Transliteration


Navamam Siddhi_daatrii cha ; Nava_durgaah Prakiir_titaah

Uktaan_yetaani naamaani ; brahma_naiva mahaat_manaa |5|

 

English Translation


Ninth is SIDDHIDATRI- One Who grants Moksha . Those who remember You with great devotion indeed have prosperity. Undoubtedly, O Goddess of the Gods, You Protect those who remember You.

 

Sanskrit Verse 6,7,8  Transliteration


Agninaa Dahya_maanastu ; Shatrumadhye Gato Ra_Ne

Vishha_me Durgame chaiva , bhayaarh Sharanam Gataah |6|

Na Teshhaa.n Jaayate ; Kinchi_da_shubham_rana_sam_kaTe
Naapadam Tasya Pashyaami , Shoka_duhkha_bhayam na hi |7|

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam ; Teshhaa.n vR^iddhiH Prajaayate
Ye Tvaan Smaranti Deveshi ; Rakshase Taanna Sam_shayah |8|

 

English Translation


Those who are frightened, having been surrounded by the enemies on the battlefield, or are burning in fire, or being at an impassable place, would face no calamity, and would never have grief, sorrow, fear, or evil if they surrender to Durga.

 

Sanskrit Verse 9  Transliteration


Preta_samsthaa tu Chaamundaa ; Vaaraahii Mahishhaasanaa

Aindrii Gaja_samaa_ruuDhaa ; Vaishhnavii Garuda_asanaa |9|

 

English Translation


The Goddess Chamunda sits on a corpse, Varahi rides on a buffalo, Aindri is mounted on an elephant and Vaishnavi on a condor.

 

Sanskrit Verse 10  Transliteration


Maaheshvarii vR^ishhaaruuDhaa ; Kaumaarii Shikhi_vaahanaa

LakshmiiH Padmaasanaa ; Devi Padmahastaa Hari Priyaa |10|

 

English Translation

 

Maheswari is riding on a bull, the vehicle of Kaumari is the peacock, Lakshmi, the Beloved of Shri Vishnu, is seated in a lotus and is also holding a lotus in Her Hand.

 

Sanskrit Verse 11  Transliteration


Shvetaruupa_dharaa Devi ; Iishvarii vR^ishha_vaahanaa

Braahmii hamsa_samaaruuDhaa ; Sarvaa_bharana_bhuush_hitaa |11|

 

English Translation

 

The Goddess Ishwari, of white complexion, is riding on a bull and Brahmi, Who is bedecked with all ornaments is seated on a swan.

 

Sanskrit Verse 12  Transliteration


Ityetaa Maatarah Sarvaah , Sarvayoga Saman_vitaah

Naanaa_bharana_shobhaaghyaa , naanaa_ratno pasho_bhitaah |12|

 

English Translation

 

All the mothers are endowed with Yoga and are adorned with different ornaments and jewels.

 

Sanskrit Verse 13,14,15  Transliteration


dR^itiyante RathamaaruuDhaa ; Devyah Krodha_samaa_kulaah

ShaN^khaM Chakram Gadaa.n ; Shakti.n Halamcha Musalaayudhamh |13|

Khetakam Tomaram Chaiva ; Parashu.n Paashameva cha
Kuntaayudham TrishuulaM cha ; Shaaraam_aayudha_muttamam.h |14|

Daityaanaa.n Dehanaashaaya ; Bhaktaa_naama_bhayaaya cha
Dhaarayantya_ayudhaa_niitthaM ; Devaanaa.n cha Hitaaya vai |15|

 

English Translation

 

All the Goddesses are seen mounted in chariots and very Angry. They are wielding conch, discus, mace, plough, club, javelin, axe, noose, barbed dart, trident, bow and arrows. These Goddesses are wielding Their weapons for Destroying the bodies of demons, for the Protection of Their devotees and for the benefit of the Gods.

 

Sanskrit Verse 16  Transliteration


Namaste.astu Mahaaraudre ; Mahaa_ghora_paraakrame

Mahaabale Mahotsaahe ; Mahaa_bhayavinaashini |16|

 

English Translation

 

Salutations to You, O Goddess, of very dreadful appearance, of frightening valour, of tremendous strength and energy, the Destroyer of the worst fears.

 

Sanskrit Verse 17,18  Transliteration


Traahi maa.n Devi Dushhprekshye ; Shatruunaa.n bhayavar_dhini

Praachyaa.n Rakshatu Maa_maindrii ; Aagney_yaam_agni_devataa |17|

Dakshine.avatu Vaaraahii ; nai_rityaa.n khadga_dhaarinii
Pratiichyaa.n Vaarunii Rakshed.h ; Vaayavyaa nmRiga_vaahinii |18|

 

English Translation

 

O Devi, it is difficult to have even a glance at You. You increase the fears of Your enemies, please come to my rescue. May Goddess Aindri Protect me from the east. Agni Devata (Goddess of Fire) from the south-east, Varahi (Shakti of Vishnu in the form of the boar) from the south, Khadgadharini (Wielder of the sword) from the south-west, Varuni (The Shakti of Varuna, the rain God) from the west and Mrgavahini, (Whose vehicle is the deer) may Protect me from the north-west.

 

Sanskrit Verse 19  Transliteration


Udiichyaa.n Paatu Kaumaarii ; Aishaanyaa.n Shuuladhaarinii

Uurdhva.n Brahmaani me Rakshe ; dadhastaad.h Vaishhnavii Tathaa |19|

 

English Translation

 

The Goddess Kaumari (The Shakti of Kumar, that is Karttikeya) Protect me from the north and Goddess Shooladharini from the north-east, Brahmani, (The Shakti of Brahma) from above and Vaishnavi (Shakti of Vishnu) from below, Protect me.

 

Sanskrit Verse 20,21  Transliteration


Evam Dasha Disho Rakshech_chaamundaa ; Shava_vaahanaa yaa me

Chaagratah Paatu Vijayaa ; Paatu pR^ishhThatah |20|

Ajitaa Vaama Paarshve tu ; Dakshine Chaaparaajitaa
Shikhaamu_dyotinii Rakshedumaa ; Muurdhini Vyavasthitaa |21|

 

English Translation

 

Thus Goddess Chamunda, Who sits on a corps, Protects me from all the ten directions. May Goddess Jaya Protect me from the front and Vijaya from the rear; Ajita from the left and Aparajita from the right. Goddess Dyotini may Protect the top­knot and Uma may sit on my head and Protect it.

 

Sanskrit Verse 22,23  Transliteration


Maalaadharii LalaaTe cha ; Bhruvau Rakshed.h Yashasvinii

Trinetraa cha Bhruvor_madhye ; Yama_ghantaa cha Naasike |22|

ShaN^khinii chak_shu_shhor_madhye ; Shrotrayorrdvaa_vaasinii
Kapolau Kaalikaa Rakshet_karnamuule ; tu ShaaN^karii |23|

 

English Translation


May I be Protected by Maladhari on the forehead, Yashswini on the eye-brows, Trinetra between the eye-brows, Yamaghanta on the nose, Shankini on both the eyes, Dwaravasini on the ears, may Kalika Protect my cheeks and Shankari the roots of the ears.

 

Sanskrit Verse 24,25,26,27  Transliteration


Naasikaayaa.n Sugandhaa cha ; Uttaroshh_the cha Charchikaa

Adhare Chaam_R^itakalaa ; Jihvaa_yaa.n cha Sarasvatii |24|

Dantaan.h Rakshatu Kaumarii ; kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaa.n Chitra_ghantaa cha ; Mahaa_maayaa cha Taaluke |25|

Kaamaakshii Chibukam Rakshed.h ; Vaacham me SarvamaN^galaa
Griivaayaa.n Bhadrakaalii cha pR^ishh ; Tha_vamshe Dhanur_dharii |26|

Niilagriivaa Bahihkanthe ; Nalikaa.n Nalakuubarii
S_kandhayoh KhaN^ginii Rakshed.h ; Baahuu me Vajradhaarinii |27|

 

English Translation

 

May I be Protected by Sugandha-nose, Charchika-lip, Amrtakala-lower lip, Saraswati-tongue, Kaumari-teeth, Chandika­throat, Chitra-ghanta-soundbox, Mahamaya-crown of the head, Kamakshi-chin, Sarvamangala-speech, Bhadrakali-neck, Dhanurdhari-back. May Neelagreeva Protect the outer part of my throat and Nalakoobari-windpipe, may Khadgini Protect my shoulders and Vajra-dharini Protect my arms.

 

Sanskrit Verse 28,29,30  Transliteration


Hastayordan_dinii Rakshed_ambikaa ; ChaaN^guliishhu cha

NakhaaJN_chhuuleshvarii ; Rakshet_kukshau_rakshet_kuleshvarii |28|

S_tanau_rakshen_mahaadevii ; Manahshoka_vinaashinii
HR^idaye Lalitaa Devii ; Udare Shuula_dhaariNii |29|

Naabhau cha Kaaminii Rakshed.h ; GuhyaM Guhyeshvarii tathaa
Puutanaa Kaamikaa me ; DhraM Gude Mahishha_vaahinii |30|

 

English Translation

 

May Devi Dandini Protect both my hands, Ambika-fingers, Shooleshwari my nails and may Kuleshwari Protect my belly. May I be Protected, by Mahadevi-breast, Shuladharini-abdomen, Lalita Devi-heart, Kamini-navel, Guhyeshwari-hidden parts, Pootana Kamika-reproductive organs, Mahishavasini-excretory organ.

 

Sanskrit Verse 31  Transliteration

 

KaTiyaa.n Bhagavatii Rakshej_jaanunii ; Vindhya_vaasinii

JaN^ghe MahaabalaaRakshet_ ; sarvakaama_pradaayinii |31|

 

English Translation

 

May Goddess Bhagavati Protect my waist, Vindhyavasini-knees and the wish-fulfilling Mahabala may Protect my hips.

 

Sanskrit Verse 32  Transliteration

 

Gulpha_yornaarasi.nhii cha ; Paada_pR^ishhThe tu Taijasii

PaadaaN^guliishhu Shrii ; Rakshet_paadaadha_stala_vaasinii |32|

 

English Translation

 

May Narashini Protect my ankles. May Taijasi Protect my feet, may Shri Protect my toes. May Talavasini Protect the soles of my feet.

 

Sanskrit Verse 33  Transliteration

 

Nakhaan.h Damshh_Traakaraalii cha ; keshaa.nsh{}chaivo{dhva}.rkeshinii

Roma_kuupeshhu Kauberii ; TvachaM Vaagiishvarii tathaa |33|

 

English Translation

 

May Danshtrakarali Protect my nails, Urdhvakeshini-hair, Kauberi-pores, Vagishwari-skin

 

Sanskrit Verse 34  Transliteration

 

Raktama_jjaava_saamaan_saan_ ; yasthi_medaa.nsi Paarvatii

Antraani Kaala_raatrishcha ; Pittam cha Mukutesh_varii |34|

 

English Translation

 

May Goddess Parvati Protect blood, marrow of the bones, fat and bone; Goddess Kalaratri-intestines. Mukuteshwari-bile and liver.

 

Sanskrit Verse 35  Transliteration

 

Padmaavatii Padmakoshe Kaphe ; Chuu_DaamaNis_tathaa

Jvaalaamukhii Nakha_jvaalaa_ ; mabhedyaa Sarva_sandhi_shhu |35|

 

English Translation

 

May Padmavati Protect the Chakras, Choodamani-phlegm (or lungs), Jwalamukhi lustre of the nails and Abhedya-all the joints.

 

Sanskrit Verse 36  Transliteration

 

Shukram Brahmaani me ; Rakshech_chhaayaa.n 

Chhatresh_varii tathaa Aham_kaaram , Mano Buddhi.n Rakshen_me Dharma_dhaarinii |36|

 

English Translation

 

Brahmani-semen, Chhatreshwari the shadow of my body, Dharmadharini-ego, superego and intellect (buddhi).

 

Sanskrit Verse 37  Transliteration

 

PraaNaapaanau Tathaa ; Vyaanam_udaanam cha Samaa_na_kam.h

Vajra_hastaa cha meRakshet.h_ ; praanam Kalyaana_shobhanaa |37|

 

English Translation

 

Vajrahasta-pran, apan, vyan, udan, saman (five vital breaths), Kalyanashobhana-pranas (life force).

 

Sanskrit Verse 38  Transliteration

 

Rase Ruupe cha Gandhe cha ; Shabde Sparshe cha Yoginii

Sattvam Rajasta_mashchaiva ; Rakshen_naaraayaNii sadaa |38|

 

English Translation

 

May Yogini Protect the sense organs, that is, the faculties of tasting, seeing, smelling, hearing and touching. May Narayni

 

Sanskrit Verse 39  Transliteration

 

Aayuu Rakshatu Vaaraahii ; Dharmam Rakshatu Vaishhnavii

Yashah Kiirti.n cha Lakshmii.n cha ; Dhanam Vidyaa.n cha Chakrinii |39|

 

English Translation

 

Varahi-the life, Vaishnavi-dharma, Lakshmi-success and fame, Chakrini-wealth and knowledge.

 

Sanskrit Verse 40  Transliteration

 

Gotra_Mindraani Me Rakshet_ ; Pashuunme Raksha Chandike ; Putraan.H Rakshenmahaa_Lakshmiir ; Bhaaryaa.N Rakshatu Bhairavii |40|

 

English Translation

 

Indrani-relatives, Chandika-cattle, Mahalakshmi-children and Bhairavi-spouse.

 

Sanskrit Verse 41  Transliteration

 

Panthaanam Supathaa rakshen_ ; maargam Kshemakarii tathaa

Raajadvaare Mahaa_lakshmiir_ ; vijayaa Sarvatah Sthitaa |41|

 

English Translation

 

Supatha may Protect my journey and Kshemakari my way. Mahalakshmi may Protect me in the king’s court and Vijaya everywhere.

 

Sanskrit Verse 42  Transliteration

 

Rakshaa_hiinam tu Yatsthaa_nam ; Varjitam Kavachena tu

Tatsarvam Raksha me Devi ; Jayantii Paapa_naashinii |42|

 

English Translation

 

O Goddess Jayanti, any place that has not been mentioned in the Kavach and has thus remained unprotected, may be Protected by You.

 

Sanskrit Verse 43,44  Transliteration

 

Pada_mekam na Gach_chhettu ; Yadiichchhech_chhu_bhamaat_manah

Kavache_naa vR^ito NityaM ; Yatra Yatraiva Gachchhati |43|

Tatra Tatra_artha_laabhashcha Vijayah Saarva_kaamikah ; Yam Yam Chinta_yate Kaamam
Tam Tam Praapnoti nish_chitamh ; Paramaish_varya_matulam Praapsyate Bhuutale Pumaan.h |44|

 

English Translation

 

One should invariably cover oneself with this Kavacha (by reading) wherever one goes and should not walk even a step without it if one desire auspiciousness. Then one is successful everywhere and all one’s desires are fulfilled and that person enjoys great prosperity on the earth.

 

Sanskrit Verse 45  Transliteration

 

Nirbhayo Jaayate martyah ; samgraa_meshhva_paraajitaH

Trailokye tu Bhavet_puujyah ; Kavache_naav_R^itah Pumaan.h |45|

 

English Translation

 

The person who covers himself with Kavacha becomes fearless, is never defeated in the battle and becomes worthy of being worshipped in the three worlds.

 

Sanskrit Verse 46,47  Transliteration

 

Idam tu Devyaah Kavacham ; Devaa_naamapi Durlabham.h

Yah PaThet.h_prayato Nityam ; Trisandhyam Shraddhayaan_vitah |46|

Daivii Kalaa Bhavet_tasya ; Trailokyeshhva_paraajitah
Jiived.h Varshhashatam ; saagrama_pamR^ityuvi_varjitah |47|

 

English Translation

 

One who reads with faith every day thrice (morning, afternoon and evening), the ‘Kavacha’ of the Devi, which is inaccessible even to the Gods, receives the Divine arts, is undefeated in the three worlds, lives for a hundred years and is free from accidental death.

 

Sanskrit Verse 48  Transliteration

 

Nashyanti Vyaadhayah Sarve ;Luutaa_vispho_Takaadayah

Sthaavaram JaN^gamam Chaiva ;KR^itrimam Chaapi Yadvishham.h |48|

 

English Translation

 

All disease, like boils, scars, etc. are finished. Moveable (scorpions and snakes) and immoveable (other) poisons cannot affect him.

 

Sanskrit Verse 49,50,51,52  Transliteration

 

Abhi_chaaraani Sarvaani ; Mantra_yantraani Bhuutale

Bhuu_charaah Khe_charaash_chaiva_; jalajaash_chopa_deshikaah |49|

Sahajaa Kulajaa Maalaa ; Daakinii Shaakinii Tathaa
Antariksha_charaa Ghoraa ; Daakin_yashcha MahaabalaaH |50|

Graha_bhuuta_pishaachaa_shcha ; Yaksha_gandharva_raakshasaah
Brahma_raakshasa_vetaalaah ; Kushhmaandaa Bhairavaadayah |51|

Nashyanti Darshanaattasya ; Kavache Hridi Samsthite
Maano_nnatir_bhaved.h Raag; yastejov_Riddhikaram Param.h |52|

 

English Translation

 

All those, who cast magical spells by mantras or yantras, on others for evil purposes, all bhoots, goblins, malevolent beings moving on the earth and in the sky, all those who mesmerise others, all female goblins, all yakshas and gandharvas are destroyed just by the sight of the person having Kavach in his heart.

Sanskrit Verse 53  Transliteration

 

 

Yashasaa vard_dharte so.api ; Kiirti Mandita_bhuutale

Japet_sapta_shatii.n Chandii.n ; kR^itvaa tu Kavacham Puraa |53|

 

English Translation

That person receives more and more respect and prowess. On the earth he rises in prosperity and fame by reading the Kavacha and Saptashati.

Sanskrit Verse 54,55,56  Transliteration

 

Yaavad_bhuu_mandalam ; Dhatte Sashaila_vanakaana_namh

Taavattishh_Thati medinyaa.n ; Santatih Putra Pautrikii |54|

Dehaante Paramam S_thaanam , Yatsu_rai_rapi Durlabham.h
Praapnoti Purushho Nityam ; Mahaamaayaa PrasaadataH |55|

Labhate Paramam Ruupam ; Shivena Saha Modate .. AUM |56|

 

English Translation

 

His progeny would live as long as the earth in rich with mountains and forests. By the Grace of Mahamaya, he would attain the highest place that is inaccessible even to the Gods and is eternally blissful in the company of Lord Shiva.